Foomka Xiriirka Shaqaalaha ee COVID-19 Waad ku mahadsan tahay

Waad ku mahadsan tahay inaad soo gudbisay COVID-19 Foomka Xiriirka Shaqaalaha. Foomkaga waa la soo diray.